Houston Rodeo
22 October 2015
Houston Rodeo.

Houston, Texas.