Miami, Florida.
22 October 2015
Miami.

Miami, Florida.